Kamis, 08 Desember 2011

Contoh Laporan

LAPORAN
DIKLAT DITEMPAT KERJA ( DDTK )
PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
GURU GURU PAI SD KOTA YOGYAKARTAKERJASAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG
DAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TANGGAL : 6 – 9 DESEMBER 2011


KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan Hidayah Allah swt. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat-Nya karena atas limpahan taufik dan rahman-Nya sehingga selama 4 hari ini kita mampu menuntaskan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) tanpa aral dan halangan yang melintang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang.
Laporan ini disusun sebagai bentuk  pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Guru PAI SD se kota Yogjakarta tahun 2011.  Kegiatan diklat ini berlangsung dari tanggal selama empat hari 6 – 9 Desember 2011 yang diikuti oleh guru-guru Sekolah Dasar Pendidikan Agama Islam bertempat di Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta diklat dalam pelaksanaan DDTK agar mendapatkan ilmu yang berguna bagi guru yang mengikuti khususnya dan seluruh guru di kota Yogyakarta melalui kegiatan KKG yang ada di tingkat kota maupun Kecamatan yang nantinya akan diimbaskan oleh peserta diklat kepada seluruh guru PAI. Masukan, kritik yang bersifat membangun, dan saran guna perbaikan laporan dan diklat selanjutnya sangat penyusun harapkan guna perbaikan selanjutnya. Dengan demikian harapan penyusun dapat lebih baik dan sempurna dalam melakukan tugas sebagai guru agama Islam.
Demikian pengantar ini dibuat agar maksud dan tujuan penyusun dapat menjadikan gambaran dalam memahami laporan ini


                                                                                       Yogyakarta, 9 Desember 2011
                                                                                                      Penyusun
DAFTAR  ISI

Halaman Judul  ...................................................................................................................            i
Kata Pengantar ...................................................................................................................           ii
Daftar Isi ............................................................................................................................          iii
    BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................................................           1
A. Latar Belakang ..........................................................................................................           1
B. Dasar Pemikiran ........................................................................................................           2
C. Landasan Hukum ......................................................................................................           2
D. Nama Kegiatan .........................................................................................................           3
E. Tujuan  Kegiatan .......................................................................................................           3
F. Manfaat Kegiatan ......................................................................................................           3
G. Sasaran Kegiatan ......................................................................................................           3
H. Target Kegiatan ........................................................................................................           3
     BAB II
LAPORAN KEGIATAN ..................................................................................................           4
A. Deskripsi Tempat dan Waktu ...................................................................................           4
B. Pelaksanaan Kegiatan ...............................................................................................           4
    BAB III
PENUTUP ..........................................................................................................................           6
A. Kesimpulan ...............................................................................................................           6
B. Saran .........................................................................................................................           6
C. Kata Penutup ............................................................................................................           7
Lampiran-lampiran ..............................................................................................................          iv
    Foto peserta
    Widya Iswara
    Hasil karya peserta diklat
   Daftar peserta / presensi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar